Z niepotwierdzonych jeszcze informacji informujemy, ze od 29 lipca będą obowiązywały nowe zapisy w Programie. Od tego też dnia będzie obowiązywał nowy wzór wniosku.

Zmiana wzoru wniosku, wprowadzenie gmin do Programu, brak konieczności podpisywania umowy, brak konieczności podpisu weksla i uproszczenie całej procedury to główne zmiany w Programie.

Poniżej najważniejsze zmiany jakie będą obowiązywały od przyszłego tygodnia:

 • Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one przyjmować wnioski
  o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania.

 

 • Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”.

 

 • Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.

 

 • Zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

 • Doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

 

 • Doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji.

 

 • Doprecyzowano zapis definicjo Beneficjenta, który wskazuje obecnie, że w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

 

 • Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.

 

 • Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

 

 • Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.

 

 • Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy.

Co powinno się znaleźć na fakturze do rozliczenia dofinansowania w Czystym Powietrzu?

Redakcja Termomodernizacja