Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza  zmiany, wynikające  z implementacji unijnej dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych oraz zmiany służące wdrożeniu konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce.

W celu poprawy konkurencyjności cen energii i przejrzystości transakcji, nowa ustawa wprowadza obowiązek sprzedaży części wyprodukowanej energii elektrycznej przez Towarową Giełdę Enenrgii. Wyeliminuje to ewentualny problem sprzedaży energii elektrycznej po zaniżonej cenie w ramach jednej, pionowo zintegrowanej grupy rynkowej.

Z obowiązku sprzedaży giełdowej będzie wyłączona energia wytworzona ze źródeł odnawialnych i w kogeneracji.
Według Ministerstwa Gospodarki, nowe Prawo energetyczne pozwoli ograniczyć działania spekulacyjne przy rezerwowaniu mocy przyłączeniowej farm wiatrowych. Ustawa wprowadza obowiązek wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci oraz udokumentowania możliwości budowy źródła energii. Inwestor ubiegający się o przyłączenie siłowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV będzie wnosić zaliczkę w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej. Rozwiązanie to pomoże wyeliminować przypadki, w których firmy rezerwowały moce nie rozpoczynając realizacji inwestycji, blokując tym samym innym dostęp do sieci.

Ustawa zawiera również zapisy wspierające wytwarzanie biogazu rolniczego. Nowe przepisy umożliwią podłączanie biogazowni do niskociśnieniowych systemów przesyłowych. Pozwoli to na dostarczenie biogazu do odbiorców na terenach wiejskich, zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości dostarczania gazu ziemnego.

Znowelizowane przepisy wprowadzają wyraźny podział kompetencji i odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Nadzór właścicielski nad operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE Operator będzie sprawować odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju Minister Gospodarki.
Według ustawodawcy, nowe regulacje umożliwią również operatorom systemów elektroenergetycznych podejmowanie skutecznych i efektywnych działań w sytuacji wystąpienia niedoborów mocy w systemie. Operatorzy zyskują m.in. prawo do wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. O zasadności takich ograniczeń każdorazowo będzie decydować prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Ustawa nakłada również na przedsiębiorstwa produkujące energię obowiązek utrzymywania rezerw mocy wytwórczych oraz przygotowywania prognoz dotyczących modernizacji i budowy nowych źródeł energii elektrycznej. Projekt wprowadza także zmiany w zakresie obowiązku utrzymywania zapasów węgla u wytwórców oraz nowe reguły korzystania i uzupełniania tych zapasów. 

 

Źródło: www.wnp.pl