100 mln euro na termomodernizację budynków wielorodzinnych. Co nowego oferuje program TERMO? WYWIAD

1 lutego 2023 roku uruchomiono w całości program Termo. Zakłada on wsparcie finansowe dla działań związanych z efektywnością energetyczną i poprawą stanu technicznego budynków mieszkalnych. Jakie są podstawowe założenia tego programu? Rozmowa z Magdaleną Czerską, dyrektor Biura Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
100 mln euro na termomodernizację budynków wielorodzinnych. Co nowego oferuje program TERMO? WYWIAD

Podziel się

Program TERMO to przede wszystkim wsparcie na termomodernizacje, remonty i instalacje OZE w budynkach wielorodzinnych. Stanowi on odpowiedź na wyzwania związane z potrzebą poprawy efektywności energetycznej budynków, jakości powietrza oraz zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa kopalne.

Co wchodzi w skład programu?

W skład programu wchodzą: premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego, premia remontowa, premia Mieszkaniowego Zasobu Gmin (MZG) z opcją grantu MZG (wsparcie mieszkaniowego zasobu gmin), grant OZE oraz premia kompensacyjna. Premie termomodernizacyjna i remontowa w programie TERMO to wsparcie, które spłaca część kredytu zaciągniętego przez inwestora w banku kredytującym. Wniosek o taką premię należy złożyć bezpośrednio w banku kredytującym, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, lista banków dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Grant OZE to dofinansowanie na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii. Ten grant pokrywa 50 proc. kosztów inwestycji.

Grant MZG to wsparcie, które może powiększyć premię MZG o 30 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wnioski o grant OZE oraz o premię MZG z opcją grantu MZG należy składać bezpośrednio w BGK.

Program TERMO - finansowanie

Redakcja Termomodernizacja.pl: Ile pieniędzy jest przeznaczonych na ten program? Ile szacunkowo inwestycji jesteśmy w stanie sfinansować z tej puli środków

Magdalena Czerska, BGK: Źródłem finansowania premii w programie są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii. Ministerstwo zapewnia środki na bieżącą realizację wniosków o premie. Kwoty dostępnych środków można śledzić na stronie internetowej BGK. Granty w programie TERMO mają zostać sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Do czasu uruchomienia środków z KPO program jest prefinansowany ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Pula środków unijnych na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w części dotyczącej budynków wielorodzinnych wynosi 100 mln euro. Środki te stanowią uzupełnienie funduszy krajowych.

Co to jest grant MZG?

Redakcja Termomodernizacja.pl: Zupełną nowością w programie są tzw. granty termomodernizacyjne, granty MZG. Na czym polega ta forma wsparcia inwestycji?

Magdalena Czerska, BGK: Grant termomodernizacyjny może podwyższyć premię termomodernizacyjną. To wsparcie na poprawę efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego i głęboką termomodernizację. Zwiększa wsparcie w postaci premii o 10 proc. kosztów netto w przypadku przeprowadzenia głębokiej i kompleksowej termomodernizacji. O grant termomodernizacyjny mogą się starać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, którzy wnioskują o przyznanie premii termomodernizacyjnej.

Grant MZG podwyższa premię MZG. Przysługuje on jeśli przed lub podczas realizacji przedsięwzięcia zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła lub nastąpiła zamiana źródła energii na OZE lub nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe. Grant pokrywa 30 proc. kosztów netto zrealizowanego przedsięwzięcia. Mogą z niego skorzystać gminy i spółki gminne, grant występuje w połączeniu z premią MZG.

Redakcja Termomodernizacja.pl: A czy istnieje jakiś model łączenia dotacji w celu zwiększenia puli dofinansowania?

Magdalena Czerska, BGK: Tak. Jak już wspomniałam – granty MZG i termomodernizacyjne mogą zwiększyć wsparcie udzielone w postaci premii MZG i termomodernizacyjnej. Konieczne jest spełnienie wymienionych warunków. Warto postarać się o to wsparcie, ponieważ grant termomodernizacyjny to dodatkowe dofinansowanie 10 proc. kosztów netto inwestycji, a grant MZG to dodatkowo aż 30 proc. kosztu netto.

Zmiany w premii remontowej

Redakcja Termomodernizacja.pl: Zmiany naszły również w zakresie premii remontowej. Możemy zapytać jakie są podstawowe założenia tej formy wsparcia? 

Magdalena Czerska, BGK: Premia remontowa służy poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych. Mogą się o nią starać m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, To wsparcie, podobnie jak premia termomodernizacyjna, spłaca część finansowania zaciągniętego przez inwestora w banku kredytującym. Po zmianach ustawowych premia remontowa wynosi 25 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Program TERMO a termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja.pl: Na pewno obserwujecie zmiany w świadomości potencjalnych odbiorców programu o konieczności i formach wsparcia kompleksowej termomodernizacji. Jakie są obserwacje BGK w tym zakresie?

Magdalena Czerska, BGK: Inwestycje w kompleksową termomodernizację i odnawialne źródła energii poprawiają efektywność energetyczną budynków. To nie tylko oszczędności, ale i korzyści dla środowiska. Świadomość korzyści płynących z realizacji takich projektów jest wśród potencjalnych odbiorców programu coraz większa. Przeprowadzenie termomodernizacji i montaż OZE może przynieść duże oszczędności natychmiast po zakończeniu realizacji inwestycji. Widzimy, że zainteresowanie takimi inwestycjami utrzymuje się na wysokim poziomie.

Redakcja Termomodernizacja.pl: W ramach swojej działalności BGK oferuję również tzw. premię kompensacyjną. Dla kogo jest ona przeznaczona?

Magdalena Czerska, BGK: O dofinansowanie w postaci premii kompensacyjnej, mogą się starać osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych oraz części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe. Ten rodzaj premii to rekompensata kosztów poniesionych przez inwestora. Wsparcie przysługuje osobom, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego. Dotyczy zarówno inwestycji realizowanych ze środków własnych inwestora i tych finansowanych poprzez kredyt z premią remontową.

Zobacz również