Rynek budowlany Rynek budowlany

33,2% – o tyle mniej pozwoleń na budowę wydano w I kwartale

W 1 kwartale 2023 r., w zestawieniu z analogicznym okresem ub. roku, odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w 1 kw. 2023 r. o 1,3%, podczas gdy ich powierzchnia użytkowa spadła o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
pozwolenie na budowę, budowa,

Podziel się

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. oddano do użytkowania 55,4 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 5,3 mln m2 oraz liczbie izb równej 220,1 tys. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby mieszkań o 0,7 tys. (1,3%), spadła natomiast powierzchnia użytkowa mieszkań – o 86,3 tys. m2 (1,6%) oraz liczba izb – o 1,9 tys. (0,9%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,3 m2 (w 1 kwartale 2022 r. – 98,1 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 131,6 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,1 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 140,9 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 61,9 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie z pozostałych form budownictwa (tj. spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) – 50,8 m2. Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w: mazowieckim (20,3% wartości krajowej), wielkopolskim (10,9%) i małopolskim (10,4%).

W tym okresie deweloperzy wybudowali 55,4% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 42,6%. W porównaniu z 1 kwartałem 2022 r. udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych spadł o 1,1 p. proc., a przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wzrósł o 1,2 p. proc.

Spadła liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. oddano do użytkowania 27,8 tys. nowych budynków mieszkalnych, tj. o 2,4% mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna ich kubatura, podobnie jak w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 26,5 mln m3. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,7% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,3%) ulokowanych zostało 45,8% mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (62,6%) i jednokondygnacyjnych (32,7%), w których znalazło się odpowiednio 36,1% i 17,1% ogółu przekazanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (4,7% nowych budynków) usytuowanych zostało 46,8% mieszkań.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w 1 kwartale 2023 r. zwiększył się o 1,6 miesiąca w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł nieco ponad 44 miesiące. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2‑krotnie krótszym niż jednorodzinne.

Drastycznie spadła liczba rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń lub zgłoszeń 

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. rozpoczęto budowę 38,6 tys. mieszkań, tj. o 14,7 tys. mieszkań (27,6%) mniej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem stanowiły 60,7% ogółu, zaś mieszkania w budownictwie indywidualnym – 38,0%. Pozostałe mieszkania zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym (łącznie z uproszczoną procedurą dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych) budowy 52,1 tys. mieszkań, tj. 25,9 tys. mieszkań (33,2%) mniej niż przed rokiem. Średnia prognozowana powierzchnia mieszkania przyjęła wartość 87,5 m2, co oznaczało spadek o 2,2 m2 w stosunku do 1 kwartału 2022 r.

W nowych budynkach mieszkalnych wybudowanych będzie 97,6% mieszkań (tj. 50,8 tys.),

z czego ponad połowa znajdować się będzie w budynkach wielorodzinnych, które stanowią nieco ponad 3% ogółu. Planowana średnia powierzchnia mieszkań w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 130,0 m2, zaś w wielorodzinnych - 52,9 m2. Warto zauważyć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był podstawą wydania pozwolenia na budowę dla 59,5% tych budynków.

Źródło: GUS