Alior Bank pomaga zmniejszyć koszty termomodernizacji! Pożyczki, premie termomodernizacyjne i remontowe oraz granty

Przeprowadzenie termomodernizacji budynku to jeden z głównych sposobów na zwiększenie jego efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Jednak tego typu przedsięwzięcie wymaga dużych nakładów finansowych, na które nie każdy może sobie pozwolić.

Zdjęcie autora: Marcin Beliniak
Zdjęcie autora: Marcin Beliniak

Marcin Beliniak

Alior Bank

Podziel się

Od 1 lutego działa Program TERMO, który ma wspierać inwestycje prowadzące do poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego modernizowanych budynków. Jakie możliwości finansowania otrzymały wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe?

W ramach rządowego projektu dostępne są instrumenty wsparcia finansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) oraz instrumenty finansowe w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Instrumenty finansowane z FTiR to m.in. premia termomodernizacyjna oraz remontowa. Natomiast w ramach KPO powstały takie inicjatywy jak grant termomodernizacyjny. W ofercie firmy Alior Bank można znaleźć każde z wymienionych dofinansowań, a także inne, takie jak pożyczka termomodernizacyjna.

Czym jest pożyczka termomodernizacyjna?

Alior Bank jest jedną z nielicznych instytucji, w której można uzyskać pożyczkę termomodernizacyjną. W przeciwieństwie do pozostałych form wsparcia, pożyczka jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Oferta ta kierowana jest głównie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w jednym z czterech województw: łódzkim, małopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Warunkami koniecznymi do przystąpienia do tego rodzaju wsparcia jest wykazanie, że przeprowadzenie termomodernizacji przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową). Ponadto, zakładane oszczędności powinny zostać przedstawione w audycie energetycznym budynku, który został sporządzony przed ewentualną inwestycją.

Poszczególne parametry pożyczki różnią się w zależności od województwa. Przykładowo, podstawowe oprocentowanie od części pochodzącej ze środków publicznych waha się od 0,2% w województwach kujawsko- pomorskim i pomorskim, do maksymalnie 0,5% w łódzkim i małopolskim. Jednak w każdym z wariantów nie są pobierany dodatkowe opłaty i prowizje od finansowania publicznego.

Po zakończeniu przedsięwzięcia należy okazać w banku potwierdzenie projektanta oraz potwierdzenie inspektora nadzoru, które mają wykazać zgodność pomiędzy stanem faktycznym a przedłożonym wcześniej audytem energetycznym.  Niewątpliwymi zaletami pożyczki termomodernizacyjnej jest niskie oprocentowanie, długi okres spłaty oraz dostępna karencja w spłacie pożyczki (od 9 do 24 miesięcy w zależności od województwa).

Kredyt z premią termomodernizacyjną i remontową

W odróżnieniu od poprzedniej usługi, kredyt z premią termomodernizacyjną i remontową jest dostępny w całej Polsce. Od stycznia 2023 roku zmieniono parametry tego produktu - podwyższona została wysokość premii. Obecnie maksymalna kwota kredytu wynosi 5 milionów złotych, przy czym kwota udzielonego kredytu musi stanowić co najmniej 50% kosztów brutto przedsięwzięcia. Kredyt może zostać przyznany na 20 lat. Dystrybucja tej usługi odbywa się za pośrednictwem Centrów Bankowości Korporacyjnej firmy Alior Bank przy wsparciu ekspertów ds. termomodernizacji. 

Zadaniem ekspertów jest pomoc w przeprowadzeniu procesu udzielania kredytu. Przykładowo, eksperci mogą być obecni podczas zebrania spółdzielni mieszkaniowej, gdzie wyjaśnią wszelkie wątpliwości pojawiające się wśród mieszkańców.

W przypadku kredytu z premią modernizacyjną można wyróżnić trzy rodzaje przyznawanej premii. Jeśli inwestor przeprowadza samą termomodernizację, premia pokrywa 26% kosztów prac, natomiast jeśli dodatkowo prace obejmują montaż urządzenia OZE, premia wzrasta do 31% kosztów inwestycji. Dodatkowo możliwe do uzyskania jest wsparcie w wysokości 50% kosztów w wypadku wzmocnienia budynku wielkopłytowego.

Większa premia dzięki grantowi termomodernizacyjnemu

Jest to stosunkowo nowa usługa, która pozwala zwiększyć premię termomodernizacyjną o 10% kosztów netto przedsięwzięcia. Grant może być przyznany dla inwestora będącego właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego. Uzyskanie tego rodzaju wsparcia finansowego jest możliwe jeżeli wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie przekroczy wartości maksymalnych lub w wypadku, gdy przegrody oraz wyposażenie budynku spełniają wymagania izolacyjności określone w przepisach. Należy również zaznaczyć, że grant przysługuje jedynie jeśli przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód środowiskowych.

Kredyt z premią remontową

Z tego rodzaju wsparcia oprócz wspólnot i spółdzielni mogą korzystać także jednostki samorządu terytorialnego. Przed złożeniem wniosku o przyznanie premii, rozpatrywany budynek musi być użytkowany co najmniej 40 lat - bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. W wypadku składania wniosku o premię remontową do banku kredytującego, a budynek należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, powinien on być użytkowany od minimum 20 lat. Wysokość takiej premii jest zależna od rodzaju budynku. Dla budynków komunalnych sięga ona 50% kosztów prac, natomiast w wypadku zabytkowych budynków komunalnych jest to aż 60%. Pozostałe budynki kwalifikują się do premii na poziomie 25% kosztów prac, co stanowi wzrost o 10% względem wcześniej obowiązujących przepisów.

Zasady uzyskania wsparcia

Podstawowym warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej i remontowej, a tym samym udzielenie kredytu jest uzyskanie oszczędności energetycznej na poziomie od 10 do 25%. Procent ten jest zależny od zakresu przeprowadzanej inwestycji. Konieczne jest również dostarczenie do banku audytu energetycznego w celu weryfikacji wyników. Aby uzyskać premię termomodernizacyjną należy złożyć do banku takie dokumenty jak:

  • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej
  • oryginał audytu energetycznego

Dodatkowo, jeśli inwestor przewiduje wykonanie wzmocnienia budynku wielkopłytowego konieczne będzie przedłożenie oryginału dokumentacji wzmocnienia budynku wielkopłytowego.

Dokumenty potrzebne do uzyskania premii remontowej są analogiczne do wymaganych przy premii termomodernizacyjnej. Wymagamy zatem wypełnionego wniosku o przyznanie premii remontowej, oryginały audytu.

Zobacz również