Aż 780 mln zł przeznaczonych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Wraz z końcem marca ruszył nabór wniosków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Nabór ogłoszony został w ramach I konkursu programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "System Zielonych Inwestycji- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

Na wsparcie finansowe inwestycji Narodowy Fundusz przeznaczył 780 mln zł, w tym 260 mln zł w formie dotacji oraz 520 mln zł na pożyczki. Zakres termomodernizacji obejmuje zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności: ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, systemy zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, oraz dodatkowo wymiana oświetlania wewnętrznego na energooszczędne, jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Dofinansowanie mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe, a także kościelne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej.

Do końca 2014 roku Narodowy Fundusz planuje przeznaczyć na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej łącznie ok. 3 miliardów zł.

 

Źródło: WNP