Ile stracimy, a ile zyskamy na inteligentnych licznikach?

1344811pan

Komisja Europejska opublikowała w czerwcu Sprawozdanie pt. „Analiza porównawcza rozpowszechnienia inteligentnego opomiarowania w UE 27 ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej”.


Celem jest ocena postępów w rozpowszechnieniu inteligentnego opomiarowania w państwach członkowskich UE oraz zaproponowanie zaleceń co do podejmowania dalszych działań w tym obszarze. Sprawozdaniu Komisji towarzyszą dwa dokumenty robocze: przegląd analiz kosztów i korzyści przeprowadzonych przez PCzł oraz powiązane dane dotyczące poszczególnych państw. Przewidywane korzyści szczegółowe dla Polski wynoszą:
•oszczędność energii na poziomie 27 % oraz 1 % oszczędności energii w całkowitym zużyciu energii elektrycznej;
•zmniejszenie różnic bilansowych w odniesieniu do strat technicznych i strat handlowych na poziomie 25 %;
•zmniejszenie kosztów związanych z odczytem pomiaru (24 %);
•odłożenie w czasie inwestycji w moce wytwórcze oraz sieci przesyłowe wskutek redukcji szczytowego zapotrzebowania na moc (15 %).

Ile i kto za to zapłaci?
Według opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu w odpowiedzi na Analizę porównawczą rozpowszechnienia inteligentnego opomiarowania w UE 27 ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej, w okresie funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania, koszty wdrożenia tego systemu zostaną poniesione głównie w latach 2015-2024. Prognozowane koszty (przy założeniu instalacji liczników u 80% odbiorców), które zostaną poniesienie do 2024 r. to ok. 3 632,0 mln zł (obliczone w oparciu o wartości stałe z 2014 r.), i będą wynosiły w poszczególnych okresach:
• 0-2 lat: 31,3 mln zł
• 3-5 lat: 598,9 mln zł
• 6-8 lat: 1 800,8 mln zł
• 9-10 lat: 1 201,0 mln zł.

Koszty związane z instalacją liczników zdalnego odczytu poniesione zostaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego i przeniesione poprzez taryfę dystrybucyjną na odbiorców energii elektrycznej (amortyzacja i zwrot kosztów zaangażowanego kapitału.

Kto zyska i ile?
Szacowane korzyści możliwe do osiągnięcia z tytułu wdrożenia inteligentnego Opomiarowania do 2024 r., to ok. 12 375,6 mln zł. Obejmą one odbiorców końcowych energii elektrycznej z grupy gospodarstw domowych w wysokości około 8 593,8 mln zł (tj. około 70%) i z grupy przedsiębiorstw w wysokości 3 781,8 mln zł (tj. około 30%), w następujących wysokościach w poszczególnych okresach:
• w okresie 0-2 lat: 303,9 mln zł
• w okresie 3-5 lat: 2 609,4 mln zł
• w okresie 6-8 lat: 5 618,2 mln zł
• w okresie 9-10 lat: 3 844,1 mln zł

Korzyści te będą wynikać ze zmniejszenia ceny i kosztów zużycia energii (oszczędne i świadome użytkowanie energii elektrycznej), niższych taryf dystrybucyjnych i wzrostu konkurencji na rynku energii. Jak podaje Ministerstwo Gospodarki, wzrost liczby instalowanych w początkowym okresie liczników zdalnego odczytu i tempo instalacji tych liczników przekładać się będzie na możliwy wzrost korzyści w pierwszych latach. Z uwagi na stałe koszty wdrożenia systemu i rosnące z czasem korzyści, wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania nie powinno być opóźniane.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki