Jak modernizują w Pszczynie, Legnicy i innych miejscach? Przegląd Termomodernizacyjny

Według najnowszego raportu Instytutu Reform, stan energetyczny budynków w Polsce jest co najmniej niezadowalający. Wskaźnik energii pierwotnej dla ok. ⅔ budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej przekracza 150 kWh/m2 rocznie. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi od 2021 roku każdy nowo wybudowany budynek jednorodzinny na terenie UE nie może przekroczyć 70 kWh/(m2·rok). Ta przepaść jest jasnym dowodem, że polskie budownictwo odbiega od standardów europejskich. Całe szczęście ostatni czas przyniósł wiele nowych przedsięwzięć ku odwróceniu tej sytuacji. W pierwszym Przeglądzie Termomodernizacyjnym prześledzimy informacje o ukończonych w ubiegłym tygodniu termomodernizacjach. Przeniesiemy się do Gniezna, Pszczyny, Legnicy, Działoszyc, Kościana, Tarnowskich Gór i Białegostoku!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

W Polsce mamy aż milion tzw. wampirów energetycznych. Sytuacja ta wymaga natychmiastowego działania, gdyż budynki te stoją za ⅓ całkowitego zużycia energii we wszystkich domach w Polsce. Ponadto 30 % najbardziej energochłonnych budynków pochłania aż połowę ogółu zużywanej energii. Przeprowadzenie termomodernizacji tych budynków przyniosłoby korzyści nie tylko dla całego kraju, ale także dla samych mieszkańców, których comiesięczne rachunki za energię znacznie by się zmniejszyły. Poniżej prezentujemy tylko część spośród największych termomodernizacyjnych przedsięwzięć, o których ukończeniu poinformowano w zeszłym tygodniu. 

Termomodernizacja kamienicy w Pszczynie 

W Pszczynie termomodernizacją zostały objęte obiekty wielolokalowe znajdujące się w gminnych zasobach. Działania dotyczą np. czterech kamienic na ul. Kopernika. Oprócz izolacji ścian zewnętrznych budynki zyskają także nowe instalacje i drzwi wejściowe. To działanie w ramach drugiego etapu programu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna". 

Termomodernizacja kamienicy - Pszczyna
Źródło: pless.pl
Termomodernizacja kamienicy - Pszczyna
Źródło: pless.pl

Inwestycja realizowana jest dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Spójności pozyskanym przez gminę Pszczyna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączny koszt termomodernizacji czterech budynków przy ul. Kopernika wyniesie 1 358 092 zł.

Szkoła Podstawowa z fotowoltaiką 

W Szkole Podstawowej nr 12 w Gnieźnie przeprowadzono prace termomodernizacyjne oraz zainstalowano instalację fotowoltaiczną. Placówka stała się tym samym pierwszą miejską placówką oświatową w tym mieście korzystającą z odnawialnych źródeł energii.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 415 000 zł. Prace obejmowały termomodernizację ścian budynków, izolację termiczną płytami styropianowymi, a także wykonanie nowej elewacji i termomodernizację dachu, wraz z nowym poszyciem z papy, wymianą obróbek blacharskich oraz renowacją kominów wentylacyjnych. Ponadto, na dachu szkoły zamontowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 101 modułów. Całkowita moc instalacji wynosi blisko 40 kWp. Wszystkie panele pracują niezależnie, co przyczynia się do większego wykorzystania energii słonecznej.

Źródło: echodnia.eu

Ponadto wykonano roboty ziemne polegające na niwelacji skarp oraz roboty budowlane związane w wymianą części okien, wymieniono zadaszeń nad wejściami i dokonano renowację schodów zewnętrznych. Przed budynkiem wykonano nowe pochylnie przed wejściami do budynków oraz prace elektryczne związane z wymianą instalacji odgromowej, montażem monitoringu i nowej tablicy wyników w sali gimnastycznej.

Pasywna świetlica 

Budynek świetlicy wiejskiej w Sudole w gminie Działoszyce przechodzi głęboką termomodernizację. Trwa instalacja pompy ciepła, fotowoltaiki, remont łazienek. 

Źródło: echodnia.eu

Pieniądze na świetlicę i remizę pochodzą z Unii Europejskiej. Koszty remontu to milion złotych, 85 procent kosztów pochodzi z unijnego dofinansowania. Mieszkańcy zabiegali o tę inwestycję. To potrzebny budynek, spotykają się tutaj pokolenia mieszkańców z okolicy.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy

Wykonane prace pozwolą na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci: zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach szkolnych docelowo ograniczy wartość emisji gazów cieplarnianych do ponad 520 ton równoważnika CO2 Projekt termomodernizacji ZSB dotyczył budynków: dydaktycznego, sportowego oraz zajęć praktycznych – w sumie o powierzchni ok. 8 tys. m2 . Dodatkowym elementem projektu był również montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,7 kWp na dachu budynku dydaktycznego. Zamontowano na nim 66 paneli fotowoltaicznych o mocy 450 W każdy.

Źródło: portal.legnica.eu
Źródło: portal.legnica.eu

Zakres prac obejmował : docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację systemu grzewczego, instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku dydaktycznego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Koszty prac wyniosły w sumie 6 964 000 zł. Na tę inwestycję Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał miastu Legnica ponad 4 048 000 zł dofinansowania unijnego.

Szkoła w miejscowości Kościan 

Termomodernizacji doczekała się również Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie. Wartość projektu przekroczyła 8,5 mln zł. Głęboka termomodernizacja energetyczna objęła budynek szkoły, salę gimnastyczną i halę sportową. Łączna powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji to ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych.

Wartość całego projektu wynosi 8 510 903 zł, w tym wydatki kwalifikowane do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosły 5 793 059 zł. Dofinansowanie z EFRR stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych, tym samym do miejskiej kasy powróci ponad 4 924 100 zł.

Źródło: koscian.net

W ramach projektu wykonano m.in.: docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okienno-drzwiowej, wymianę przeszkleń z poliwęglanu, modernizację centralnego ogrzewania: wymieniono źródła ciepła i grzejniki oraz wykonano nowy system ogrzewania hali sportowej, zamontowano pompę ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Nowy system pokryje do 80 procent zapotrzebowania na c.w.u.. Modernizacji poddano również system oświetleniowy i dokonano przebudowy stropodachu - jedynej lokalizacji nadającej się do montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie szkoły.

Termomodernizacja budynku administracyjnego w Tarnowskich Górach 

Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach to kolejna inwestycja warta opisania. Budynek przy ul. Pyskowickiej przeszedł gruntowne zmiany wizualne jak i systemowe. Montaż instalacji fotowoltaicznej obniży koszty eksploatacji budynku.

Termomodernizacja
Źródło: powiat.tarnogorski.pl
Źródło: powiat.tarnogorski.pl

Zakres prac objął prace termomodernizacyjne w budynku administracyjnym oraz w części pomieszczeń garażowych, które zostaną przebudowane na pomieszczenia biurowe. Wykonano m.in.: ocieplenie przegród budowlanych w tym ścian piwnic i ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, wraz z wykończeniem oraz wykonanie robót towarzyszących wynikających z tego zakresu. Budynek otrzymał również nową fasadę z paneli elewacyjnych kompozytowych i nową stolarkę okienną, drzwiową zewnętrzna. Zaprojektowano również instalację fotowoltaiczną.

Remont bursy w Białymstoku

Budynek internatu w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1, mieszczący się w Białymstoku przy ul. Dobrej 3 również przeszedł gruntowną termomodernizację i remont wnętrz. Uczniowie mieszkają w komfortowych warunkach, a zastosowane rozwiązania energooszczędne przynoszą korzyści finansowe i środowiskowe. 

Termomodernizacja bursy szkolnej w ZPO Nr 1 została zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi. Wartość wykonanych prac to ponad 1,6 mln zł. Ta część robót została zakończona w połowie czerwca 2019 r. Prace budowlane objęły m.in. wydzielenie p.poż. dwóch klatek schodowych wewnętrznych specjalnymi ścianami i drzwiami, wykonanie klap oddymiających na klatkach schodowych i systemu instalacji oddymiania. Ponadto została wymieniona część drzwi wewnętrznych, wykonano łazienki dla osób niepełnosprawnych na parterze. Działa też nowy dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system sygnalizacji pożaru.

Drugi etap objął wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Wartość wykonanych na tym etapie prac to ponad 6,26 mln zł. Roboty budowlane objęły m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie i wymianę pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich, budowę windy zewnętrznej i wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych (do jadalni). Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników oraz instalację wod.-kan. Wykonano drenaż wokół budynku i wymieniono studnie podokienne z ich odwodnieniem.

Termomodernizacja bursy - Białystok
Źródło: bialystok.pl

Na realizację tej inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja jest kluczowa dla osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej w Polsce. Konieczne są inwestycje i wsparcie, zarówno ze strony rządu, jak i prywatnych właścicieli nieruchomości. Długoterminowe korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne są niepodważalne. Świadome podejście do efektywności energetycznej może przyczynić się do znaczącej poprawy jakości życia Polaków i wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne.

Źródła: pless.pl, gniezno24.com, bialystok.pl, echodnia.eu, powiat.tarnogorski.pl, koscian.net, portal.legnica.eu

Zobacz również