Jakie zmiany wprowadza nowe Prawo Budowlane?

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt to kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Prawo budowlane

Podziel się

Ustawa Prawo budowlane to jedna z podstawowych ustaw w Polsce regulująca kwestie związane z budową, modernizacją i użytkowaniem obiektów budowlanych. Określa ona m.in. zasady postępowania w procesie inwestycyjnym, prawa i obowiązki właścicieli i użytkowników budynków oraz wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

Nowelizacja ma duże znaczenie w Polsce, ponieważ wprowadza szereg zasad i wymagań, których przestrzeganie jest kluczowe dla bezpieczeństwa ludzi oraz trwałości i jakości budynków. Wymagania te dotyczą m.in. projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji obiektów budowlanych, a także nadzoru i kontroli jakości wykonanych prac.

Ustawa ta stanowi również podstawę do wydawania zezwoleń na budowę oraz do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie obiektów budowlanych. Sama ustawa oraz projekt jej nowelizacji jest bardzo istotnym dokumentem prawnym w Polsce. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony interesów inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych.

Procedowana nowelizacja ma na celu dalsze zmniejszenie obciążeń dla inwestorów, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, to podstawowe założenia tego projektu. Dotyczy to także cyfryzacji procedur oraz działalności organów administracji publicznej.

Najważniejsze rozwiązania

Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych, na własne potrzeby mieszkaniowe, o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 będzie możliwa na podstawie tej samej procedury – jedynie na podstawie zgłoszenia. Oznacza to, że budynki jednorodzinne, także te o powierzchni ponad 70 m2,, będzie można wznosić bez pozwolenia na budowę. Rozwiązanie to usprawni budowę domów na potrzeby własne.

Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione zostaną także przydomowe schrony do 35 m2, niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej oraz budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną. Oznacza to, że obiekty te będą mogły powstawać jedynie na podstawie zgłoszenia. Do obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę, lecz wymagających zgłoszenia, zostanie także dodana budowa bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m2 i nie większej niż 15 m2. Budowa zbiorników do 5 m2 nie będzie wymagała zgłoszenia.

Digitalizacja budownictwa

Przechodzimy też na w pełni cyfrowy obieg dokumentów w procesie budowlanym. Zniesiona zostanie możliwość składania dokumentów w postaci papierowej na rzecz pełnej cyfryzacji procesu budowlanego. Organy administracji publicznej będą wydawały w tym zakresie dokumenty jedynie w postaci elektronicznej. Dla całego kraju wprowadzony zostanie jeden system teleinformatyczny, który będzie służył do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie. Będzie to SOPAB.

Baza Projektów Budowlanych

W ramach systemu utworzona zostanie Baza Projektów Budowlanych. Będzie gromadziła projekty budowlane, w tym projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane i projekty techniczne, sporządzone w postaci elektronicznej. O zamieszczeniu projektu budowlanego w bazie będzie decydował użytkownik konta na portalu e-Budownictwo, czyli inwestor lub projektant. Projekt budowlany, który zostanie zamieszczony w bazie otrzyma indywidualny, unikalny identyfikator – inwestor będzie mógł go podać we wszelkiego rodzaju wnioskach, zgłoszeniach czy zawiadomieniach składanych w organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego.

Nowe przepisy mają wejść w życie co do zasady po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Opracowano na podstawie GUNB.