Kiedy nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest obowiązkowe m.in. przy sprzedaży i wynajmie budynku lub mieszkania. Istnieją jednak sytuacje, w których to jego wykonanie nie jest wymagane. Czy są to wyjątkowe sytuacje? Co ma do tego wbudowana kapliczka? Sprawdzamy!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Kiedy nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub jego części służy do określenia ilości energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem danego obiektu. Należy wyjaśnić, że przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej są bezpośrednim rezultatem wprowadzenia regulacji Unii Europejskiej w dziedzinie zarządzania energią. Państwa członkowskie zgodziły się na wdrożenie przepisów mających na celu spełnienie wymagań, które UE stawia przed każdym z nich w zakresie charakterystyki energetycznej. Takim sposobem świadectwa obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2009 r.

Nowelizacja ustawy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wymaga sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (także tych wybudowanych przed 2009 rokiem), gdy są przedmiotem sprzedaży i najmu. Co ciekawe, obowiązek ten istniał od samego początku, ale był powszechnie ignorowany - nowe prawo ma ukrócić podobne działania. Ustawodawca wprowadził jednak wyjątki w art. 3 ust. 4, które mówią o tym, że nie będzie wymagane sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części.

Wyjątki od obowiązku sporządzania świadectwa

Ustawodawca wskazuje, że nie ma potrzeby tworzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840),
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej (m.in.: kościoły, katedry, bazyliki itp.),
  • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
  • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
  • budynków gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m²·rok). 

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) – za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Ponadto należy wyraźnie zaznaczyć, że nie ma konieczności sporządzania świadectwa, jeśli budynek lub lokal nie jest sprzedawany lub wynajmowany. Nie ma więc obowiązku sporządzania świadectw dla wszystkich budynków. Czy kolejne nowelizacje wprowadzą taki przymus? Trudno na ten moment rokować.

Kapliczka a świadectwo charakterystyki energetycznej

W ostatnich tygodniach w mediach głośno było o tym, że posiadanie kapliczki zwalnia z obowiązku sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej. Ta kuriozalna informacja wymaga sprostowania, a najłatwiej to zrobić sięgając do Prawa Budowlanego, w którym to wyszczególniono obiekty, które klasyfikowane są jako miejsca kultu. Tak więc są to: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria.

Co więcej, w zgodzie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego za miejsca kultu można uznać miejsca, w których stale i systematycznie zbierają się wierni danej religii /wyznania/ dla wzięcia udziału w nabożeństwach i innych zorganizowanych formach uprawiania kultu religijnego. Resort rozwoju i technologii podkreśla, że nie są miejscami kultu obiekty, symbole i znaki religijne takie jak np. przydrożne kapliczki. W konsekwencji nie można tak też nazwać wbudowanej kapliczki w budynek. Obowiązujące od 28 kwietnia przepisy nie wprowadziły nowych wyłączeń. 

Źródła: MRiT, farmer.pl

Zobacz również