Krajowy plan renowacji budynków – co powinniśmy o nim wiedzieć?

Przyjęta niedawno unijna Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do ustanowienia krajowego planu renowacji budynków. Sprawdzamy, jakie są główne założenia w tym zakresie.

Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch
Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch

Marcin Bodzioch

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

Przypomnijmy, nowa dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski 14. marca br. Zgodnie z unijną tzw. zwykłą procedurą legislacyjną (współdecyzji) dyrektywa będzie teraz przedmiotem negocjacji z Radą Unii Europejskiej, czyli reprezentacją rządów państw członkowskich. Dopiero po wynikach tych negocjacji poznamy ostateczny kształt przepisów dotyczących przyszłości naszych budynków. Kiedy nowe przepisy zostaną przyjęte, państwa członkowskie będą zobowiązane do wprowadzenia ich w życie.

Zasada: efektywność energetyczna przede wszystkim

Plany mają być przygotowywane przez państwa członkowskie UE zgodnie z zasadą “efektywność energetyczna przede wszystkim”. Plan ma służyć zapewnieniu przeprowadzenia renowacji zasobów budynków - mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Scenariusz zakładający przeprowadzenie renowacji budynków ma przyczynić się do tego, aby w perspektywie do roku 2050 wszystkie budynki charakteryzowały się wysoką efektywnością energetyczną i niskoemisyjnością czy wręcz bezemisyjnością.

Przegląd krajowych zasobów budowlanych

W krajowym planie renowacji państwa członkowskie mają dokonać przeglądu krajowych zasobów budowlanych w podziale na różne typy budynków. Taki przegląd umożliwi m.in. określenie jaka część budynków charakteryzuje się niską efektywnością energetyczną i w konsekwencji wymaga przeprowadzenia termomodernizacji.

System klasyfikacji budynków ma być oparty na oznaczeniach literowych od A do G. Dzieli on budynki na klasy uwzględniając wskaźniki określające całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.
Klasa A wprowadzona jest dla oznaczenia budynków najbardziej energooszczędnych , natomiast najgorsza klasa G obejmie budynki o najsłabszej charakterystyce energetycznej. Do klasy G trafić ma 15% budynków z krajowych zasobów, tych o najgorszej charakterystyce energetycznej.

Mapa drogowa działań w zakresie termomodernizacji

Krajowy plan renowacji budynków ma ustanowić plan działań w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji budynków z uwzględnieniem celów, mierzalnych wskaźników postępu i szczegółowymi harmonogramami osiągnięcia wyższych klas charakterystyki energetycznej budynków odpowiednio do 2030 r., 2040 r. i 2050 r.

Obszary newralgiczne

W planach dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji mają zostać uwzględnione działania przyczyniające się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego i oszczędności energii uzyskanych wśród gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji i osób mieszkających w mieszkaniach socjalnych.

Programy wsparcia renowacji budynków

Aby umożliwić realizację termomodernizacji prowadzonej na tak szeroką skalę krajowe plany renowacji mają obejmować krajowe programy wsparcia zakładające dostęp do dotacji i innych źródeł finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Podkreśla się ponadto potrzebę stworzenia nieodpłatnych punktów informacyjnych, w których będzie można uzyskać informację nt. możliwości uzyskania wsparcia w zakresie przeprowadzenia renowacji.

Zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych

W nowej dyrektywie podkreśla się, iż krajowe plany renowacji winny powstawać z zaangażowaniem władz regionalnych i lokalnych, aby ułatwić włączenie także w ich obręb lokalnych planów działania lub zaplanowanych inwestycji.

Konsultacje z udziałem reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego

Podkreśla się także wagę przeprowadzania konsultacji społecznych w procesie przygotowywania krajowych planów. W konsultacjach mają brać udział zarówno władze lokalne i regionalne, jak i partnerzy społeczno-gospodarczy, w tym reprezentacja społeczeństwa obywatelskiego oraz podmiotów zajmujących się gospodarstwami domowymi znajdującymi się w trudnej sytuacji.

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników i służb budowlanych

Aby umożliwić przeprowadzenie modernizacji budynków na szeroką skalę podkreśla się konieczność
zwiększenia dostępności wykwalifikowanych specjalistów w sektorze budownictwa, w tym specjalistów dysponujących wiedzą i doświadczeniem z zakresu budownictwa energooszczędnego prowadzonego z udziałem odnawialnych źródeł energii. Podkreśla się znaczenie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w projekty termomodernizacyjne, a także konieczność stworzenia ukierunkowanych programów szkoleniowych i edukacyjnych.

Przygotowano na podstawie materiałów Parlamentu Europejskiego

Zobacz również