Kto może wystawiać certyfikaty energetyczne?

Kto może wystawiać certyfikaty energetyczne?    
 
Zawód audytora energetycznego zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością.

Zapotrzebowanie na osoby mające uprawnienia do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków jest ogromne i zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę. Kto może zostać audytorem – określa nowelizacja ustawy Prawo Budowlane z dn. 19 września 2007 roku.   

Zgodnie z treścią ustawy certyfikaty mogą sporządzać osoby, które:
• posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
• ukończyły co najmniej studia magisterskie
• nie były karane (szczegóły w art.5 ust.8)
• posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, bądź odbyły szkolenie oraz zdały egzamin państwowy.

Szkolenie rozumiane jest na dwa sposoby:
• Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, (…) uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
• Odbycie odpowiedniego kursu i złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym wg wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Jak w myśl ustawy powinno wyglądać przeprowadzane szkolenie?
• Powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną
• Ilość godzin nie może być mniejsza niż 50, z 8-godzinnym minimum przeznaczonym na część praktyczną
• W ramach zajęć dydaktycznych, ważne jest zaznajomienie się z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym wspomagającym wykonanie obliczeń niezbędnych do wystawienia charakterystyki
• Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik samodzielnie sporządza świadectwo a następnie poddaje je ocenie szkolących
• Osoby kończące szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu, którego wzór podaje w/w rozporządzenie

Postępowanie egzaminacyjne:
• Po sprawdzeniu spełnienia wymogów przez kandydata, dopuszczany jest on do części pisemnej egzaminu (80 pytań testowych, jednokrotnego wyboru), trwającego 120 minut i obejmującego w swym zakresie m.in.:
o podstawy prawne (prawo energetyczne, ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, efektywność energetyczna)
o podstawy normalizacji (Polskie Normy wprowadzające w życie Normy Europejskie, związane z dyrektywą 2002/91/WE)
o zagadnienia z dziedziny wpływu zmian klimatu na budownictwo, budynków pasywnych i energooszczędnych, działań dotyczących redukcji emisji CO2, czy też polityki energetycznej Polski do 2025 r
• Po części pisemnej, następuje część praktyczna, trwająca 180 minut, mająca na celu sprawdzenie umiejętności sporządzenia certyfikatu. Do tej części dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów z testu.
• Na ogół część pisemna i część praktyczna przeprowadzane są tego samego dnia. Może się jednak zdarzyć inaczej. W takich przypadkach odstęp czasowy może wynosić maksymalnie 14 dni.

 

Źródła:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r.
Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 19 września 2007 r. 

03.03.2008r.