Ocieplenie domu – sposoby dofinansowania w 2023 roku

W Polsce działa kilka dużych programów, które pomagają ocieplać nasze domy. Głównym z nich jest oczywiście program Czyste Powietrze, ale nie jest to jedyny wybór. Oprócz wsparcia centralnego, możemy korzystać również ze wsparcia lokalnego, które organizują jednostki samorządu terytorialnego. Skąd więc możemy pozyskać środki na ocieplenie domu w 2023 roku? Jakie musimy spełnić warunki? Ile otrzymamy pieniędzy? Sprawdzamy!

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
ocieplenie budynku w 2023

Podziel się

Dofinansowanie do ocieplenia domu pozwala zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i zadbać o środowisko. Nikt nie kłóci się z tym, że zwiększanie efektywności energetycznej to inwestycja w nasze bezpieczeństwo energetyczne i finansowe. Planujący termomodernizację muszą liczyć się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi na poczet zakupu materiałów i wynajęcia firmy budowlanej. Nie ma jednak powodów, aby zwlekać, ponieważ im szybciej docieplimy budynek, tym szybciej będziemy mogli cieszyć się niższymi rachunkami i komfortem cieplnym w domu.

Planujesz ocieplenie domu, ale nie masz na to wystarczających środków? Poniżej przedstawiamy programy, które wspierają termomodernizację. Dzięki nim będziesz w stanie lepiej i szybciej ocieplić dom.

Ocieplenie domu w ramach programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze działa od 19 września 2019 roku, ale w 2023 roku oferuje znacznie więcej niż dotychczas. Jest to pierwszy ogólnopolski program oferujący dofinansowanie do docieplenia domów jednorodzinnych, jak i również do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Jego głównym celem było poprawa jakości powietrza, ale nowe zasady programu Czyste Powietrze kładą większy nacisk na zwiększanie efektywności energetycznej budynków. 

W nowej edycji wprowadzono przede wszystkim większe dofinansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Podniesiono także progi dochodowe, które wyglądają następująco.

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
 • miesięczny dochód do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód do 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
 • miesięczny dochód do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Dofinansowanie na ocieplenie z programu Czyste Powietrze

Ile dostaniemy pieniędzy maksymalnie na ocieplenie zależy w całości od nas. Koszty termomodernizacji budynku nie mają bowiem limitu kwotowego. Podana jest jedynie intensywność, czyli procentowy udział w poniesionych kosztach netto, które podlegają dofinansowaniu. Ile można otrzymać na ocieplenie i wymianę stolarki?

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • 50% - ocieplenie przegród budowlanych,
 • 40% - stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • 75% - ocieplenie przegród budowlanych,
 • 70% - stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • 100% - ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

Tak jak wspomniano, są to kwoty NETTO, więc nawet w przypadku 100% dofinansowania będziesz musiał pokryć koszty podatku VAT.

Co więcej, będzie także dopłata do audytu energetycznego, a jej wartość nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze. Na wykonanie audytu będziemy mogli wnioskować o 100% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 200 zł). Warunkiem jest jednak, aby w późniejszych pracach termomodernizacyjnych zrealizować zakres wskazany w audycie jako wymagający poprawy. W przeciwnym razie koszt audytu nie będzie podlegał dofinansowaniu. Warto również dodać. że w przypadku kompleksowej termomodernizacji, a więc ubieganiu się o najwyższe kwoty dofinansowania, wykonanie audytu jest niezbędne. Więcej nt. ocieplenia w nowej wersji programu Czyste Powietrze w artykule Ocieplenie domu w programie Czyste Powietrze 3.0

Program Czyste Powietrze Plus

Od 15 lipca 2022 roku działa prefinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Beneficjenci mogą skorzystać z wyższych dotacji na ocieplenie domów. Właściciel domu, starając się o dopłatę do wymiany starego kotła lub pieca oraz ocieplenia domu otrzymuje pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem termomodernizacji po podpisaniu odpowiedniej umowy z firmą wykonawczą. 

Ulga termomodernizacyjna

Obowiązująca od roku 2019 ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodów lub przychodów wydatków związanych z realizacją termomodernizacji. Może z niej skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu oddanego do użytku. Czas realizacji przedsięwzięcia wspartego ulgą nie może przekraczać 3 lat

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem. Małżonkowie w ramach preferencji mogą odliczyć nawet 106 tys. zł, czyli dwukrotnie więcej niż pojedyncza osoba. Wydatki poniesione na tego rodzaju przedsięwzięcia należy uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku PIT.

Kiedy można odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulgę możesz odliczyć, jeśli posiadasz fakturę wystawioną przez podatnika VAT. Podstawą do odliczenia może być również faktura zawierająca podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE. Jest to duża zaleta tego programu, ponieważ konieczność posiadania faktury za materiały lub usługi sprawia, że obrót jest legalny.

Ważne jest też, że odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28. Należy do niego dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

Ocieplenie z ulgą termomodernizacyjną

W ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można odliczyć wydatków sfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie. To oznacza, że jeśli chcesz skorzystać zarówno z ulgi termomodernizacyjnej, jak i dotacji w programie Czyste Powietrze, musisz odjąć od wydatków kwotę uzyskaną z dotacji. Co więc możemy odliczyć w kontekście ocieplenia domu? Przede wszystkim materiały izolacyjne m.in.:

 • styropian,
 • wełna mineralna,
 • pianka poliuretanowa PUR i PIR, 
 • izolacje celulozowe.

Dodatkowo odliczeniu podlegają usługi termomodernizacyjne. W przypadku ocieplenia domu można odliczyć koszty poniesione z tytułu wynajęcia firmy budowlanej, która przeprowadziła docieplenie przegród budynku.

W ramach ulgi możliwe jest również odliczenie kosztów zakupu i wykonania stolarki okienno-drzwiowej. Często w starych budynkach okna i drzwi mają słabą szczelność. Powoduje to ucieczkę ciepła i konieczność intensywnego ogrzewania. W konsekwencji musimy liczyć się z wyższymi rachunkami. Obecnie budowane są okna wielokomorowe i drzwi zewnętrzne z ociepleniem i izolacją. Wymiana tych nieefektywnych jest więc nieodłącznym elementem termomodernizacji.

Premia termomodernizacyjna na ocieplenie budynku

O premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się właściciele i zarządcy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, dlatego też wniosek o premię termomodernizacyjną można złożyć tylko w bankach, które współpracują z BGK. 

Lista banków współpracujących:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • VeloBank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Podstawowym warunkiem uzyskania premii jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Jeśli kredyt z premią zostanie przyznany, inwestor może przystąpić do termomodernizacji na zasadach uzgodnionych z bankiem. Po zakończeniu prac bank weryfikuje, czy przedsięwzięcie zrealizowano w terminie i zgodnie z projektem opartym na wskazaniach audytu. Wówczas w ciągu 7 dni BGK przekazuje premię na konto w banku kredytującym, a środki te służą spłacie części zobowiązania.

Ile dostaniemy w ramach premii termomodernizacyjnej?

Środki na programy termomodernizacyjne organizowane przez BGK pochodzą z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:

 • 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • 31% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE.

Poprzez inwestycje w OZE rozumie się przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii. Zaliczyć do tego można mikroinstalację fotowoltaiczną. Koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10% łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.

Grant termomodernizacyjny

W ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wprowadzono grant termomodernizacyjny. Dotacja obejmie 10% kosztów inwestycji i będzie udzielana dodatkowo, obok premii termomodernizacyjnej. 

Wymogiem jest, aby w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii. Celem tej zmiany będzie zachęta właścicieli i zarządców budynków do przeprowadzania na tyle istotnych zmian w istniejących obiektach, aby osiągnęły one standard jak dla nowych budynków. 

O grant termomodernizacyjny będzie mógł ubiegać się inwestor będący właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego. Wraz z premią termomodernizacyjną przysługuje dodatkowo grant na poprawę efektywności energetycznej budynku. Więcej informacji nt. premii i grantu w artykule Grant oraz premia termomodernizacyjna w 2023 roku

“Stop Smog” i termomodernizacja

Program “Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Realizują go gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być również powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim. Program jest skierowany właśnie do samorządów, na których obszarze obowiązują tzw. uchwały antysmogowe.

Jest to program nastawiony na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, ale w swoim regulaminie zawiera także zapis o dotowaniu termomodernizacji. Dzięki temu można się ubiegać o dofinansowanie na poziomie:

 • dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,
 • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania,
 • średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Ciepłe Mieszkanie 

Głównym rodzajem przedsięwzięcia dla beneficjentów programu Ciepłe Mieszkanie jest demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowego urządzenia grzewczego.

Niemniej jednak w ramach programu Ciepłe Mieszkanie możliwa jest dodatkowa wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Jest to możliwe w momencie, gdy wykonane będzie przedsięwzięcie główne. Podsumowując, dofinansowanie na wymianę okien będzie możliwe jedynie wtedy, gdy wymienione zostanie źródło ciepła.

W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17,5 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26,9 tys. zł dla podwyższonego poziomu i 39,9 tys. zł dla najwyższego. Dla pozostałych gmin dofinansowanie może wynosić odpowiednio do 15 tys. zł, 25 tys. zł i 37,5 tys. zł.

Inne programy finansujące ocieplenie domu

W Polsce jest wiele programów dotacyjnych, dzięki którym możliwe jest sfinansowanie ocieplenia domu. Jeśli poszukujesz informacji o tych lokalnych mechanizmach wsparcia termomodernizacji, to najlepiej skierować się do urzędu swojej gminy lub miasta. Odnośnie większych (np. związanych z Regionalnymi Programami Operacyjnymi) warto udać się z pytaniem do urzędu marszałkowskiego.

Ponadto rzetelnym źródłem informacji są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Źródło: czyste.powietrze.gov.pl, podatki.gov.pl, BGK.

Zobacz również