Od 2028 roku wszystkie nowe budynki będą bezemisyjne. Nowa dyrektywa EPBD przyjęta

Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, które pozwolą przyspieszyć tempo renowacji budynków, zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisję gazów cieplarnianych.

Zdjęcie autora: Jarosław Guzal
Zdjęcie autora: Jarosław Guzal

Jarosław Guzal

Redaktor naczelny TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

Zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma sprawić, że do 2030 roku znacznie zmniejszą się emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii przez sektor budownictwa. Do 2050 roku sektor ten ma stać się neutralny dla klimatu. Zmiana dyrektywy ma także przyspieszyć tempo renowacji budynków nieefektywnych energetycznie. Ponadto ma poprawić wymianę informacji na temat charakterystyki energetycznej.

Cele nowej Dyrektywy EPBD

Od 2028 roku zeroemisyjne mają być wszystkie nowe budynki. Natomiast od 2026 zeroemisyjne mają stać się budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne lub do nich należące. Od 2028 roku wszystkie nowe budynki powinny być wyposażone w technologie energii słonecznej, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym. Dla budynków mieszkalnych poddawanych gruntownemu remontowi termin ten to 2032 rok.

Przyjęcie nowej Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) w perspektywie bardzo wielu lat będzie niezwykle silne oddziaływało na rynek budowlany. Wymogi budownictwa bezemisyjnego stawiają wyzwanie dla całego rynku budowlanego. Budownictwo czeka dużo pracy w celu przystosowania się do nowych regulacji. Potrzeba też nam nowoczesnej wiedzy o tym jak projektować i realizować inwestycję zgodnie z współczesnymi standardami

komentuje Jarosław Guzal, redaktor naczelny serwisu Termomodernizacja.pl

Klasy energetyczne budynku

Od 2030 roku budynki mieszkalne będą musiały mieć co najmniej klasę energetyczną E, a od 2033 roku – klasę D. Klasę energetyczną określa się w skali od A do G, gdzie do tej ostatniej należy 15% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej w krajowych zasobach budynków mieszkalnych państwa członkowskiego. Budynki niemieszkalne i budynki użyteczności publicznej będą musiały mieć taką samą klasę energetyczną co budynki mieszkalne odpowiednio od 2027 i 2030 roku. Poprawa charakterystyki energetycznej (poprzez izolację lub ulepszenie systemu grzewczego) miałaby następować przy sprzedaży budynku lub przy jego gruntownym remoncie. W przypadku budynków wynajmowanych miałoby to mieć miejsce przy podpisaniu nowej umowy wynajmu.

Kwestia klas energetycznych budynku regulowana w nowych przepisach to kolejne zagadnienie, które będzie wpływało na rynek nieruchomości. Ocena energetyczna budynku zacznie być bardziej powiązania z wartością budynku. Nowa Dyrektywa EPBD podkreśla także rolę renowacji istniejących zasobów budowlanych. Jest to kluczowy element w układance zatytułowanej „realizacja celów związanych z neutralnością klimatyczną do roku 2050”. Budownictwo i renowacje są tu niezwykle istotne

- analizuje Jarosław Guzal

Krajowe plany renowacji

Państwa członkowskie określą w krajowych planach renowacji środki, które pozwolą osiągnąć te cele. Krajowe plany renowacji powinny także obejmować środki wsparcia, które ułatwią obywatelom dostęp do dotacji i dofinansowania. Państwa członkowskie mają stworzyć punkty informacyjne, gdzie obywatele będą mogli nieodpłatnie dowiedzieć się więcej na ten temat. Mają także opracować programy renowacji budynków, które nie wpłyną na koszty ich utrzymania. Środki finansowe należy przede wszystkim przeznaczać na poważne remonty, szczególnie budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. Należy przyznawać ukierunkowane dotacje i zasiłki gospodarstwom domowym, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Nie dotyczy zabytków

Z nowych przepisów będą wyłączone zabytki. Państwa członkowskie mogą także wyłączyć z tych przepisów budynki chronione ze względu na ich cechy architektoniczne lub charakter historyczny. Wyłączeniom mogą podlegać też budynki techniczne, budynki eksploatowane tymczasowo oraz miejsca kultu religijnego.

Państwa członkowskie mogą zwolnić z nowych przepisów także publiczne mieszkalnictwo socjalne, jeżeli remontowanie go doprowadziłoby do podwyżek czynszu, których nie można zrekompensować oszczędnościami energii. Europosłowie chcą także, aby w odniesieniu do ograniczonej liczby budynków państwa członkowskie mogły dostosować nowe cele do warunków krajowych. Miałoby to zależeć od wykonalności remontów pod względem ekonomicznym i technicznym, a także dostępności wykwalifikowanych pracowników.

Kolejne kroki

Parlament przyjął stanowisko stosunkiem głosów 343 do 216 (78 posłów wstrzymało się od głosu). Europosłowie rozpoczną teraz negocjacje z Radą, aby ustalić ostateczne brzmienie przepisów. Według Komisji Europejskiej budynki w Unii odpowiadają za 40% ogółu zużycia energii, a także za 36% emisji gazów cieplarnianych. 15 grudnia 2021 roku Komisja przyjęła projekt przepisów zmieniających dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Stanowi on część pakietu „Gotowi na 55”. Dzięki nowemu europejskiemu prawu o klimacie (z lipca 2021 roku) cele na lata 2030 i 2050 stały się wiążącymi przepisami unijnymi.

Źródło: Parlament Europejski

Zobacz również