Operatorzy w programie Czyste Powietrze na Warmii i Mazurach!

Dnia 4 września br. poinformowano, że rozpoczął się drugi pilotaż systemu operatorów w programie Czyste Powietrze. Po województwie małopolskim przyszedł czas na Warmię i Mazury. Termin składania wniosków w naborze konkursowym potrwa do 18 września. Co więc powinniśmy wiedzieć o tym mechaniźmie?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Operatorzy w programie Czyste Powietrze na Warmii i Mazurach!

Podziel się

Jak czytamy na stronie programu Czyste Powietrze: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza KONKURS wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Operatorzy w programie Czyste Powietrze – pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim”.

To kolejny krok, który ma pomóc w trafieniu z programem Czyste Powietrze do najbardziej potrzebujących. Przypomnijmy zatem, jakie zadanie będą mieli operatorzy, tym razem w województwie warmińsko-mazurskim. 

Konkurs dotyczy projektów mających na celu udzielanie bezpośredniej pomocy beneficjentom, którzy kwalifikują się do programu na poziomie podwyższonym i najwyższym. Operator będzie zobowiązany do wsparcia co najmniej 100 takich projektów, na co może otrzymać dotację.

Kto może zostać operatorem w programie Czyste Powietrze?

NFOŚiGW wskazuje warunki, które musi spełnić potencjalny beneficjent, czyli podmiot, który może zostać operatorem. Taki podmiot:

 • posiadać jedną z poniższych form prawnych:
  • stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
  • fundacji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
  • kościoła lub innego związku wyznaniowego wpisanego do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych lub kościelnej osoby prawnej.
 • prowadzić działalność przez co najmniej jeden rok na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • posiadać wpis w dokumentach rejestrowych potwierdzający działanie w dziedzinie objętej wnioskiem.

Łączna suma dotacji wynosi 3 mln zł, a maksymalna kwota na jedną umowę to 1 mln zł. 

Ile zarobi operator?

W zależności od sukcesu w dziedzinie termomodernizacji operator otrzyma dotację w formie ryczałtu w wysokości:

- 200 zł za każdą zawartą umowę o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania przez odbiorcę wsparcia PPCP z WFOŚiGW w Olsztynie z bezpośrednią pomocą operatora – etap I.

W dalszej części są dwie możliwość otrzymania pieniędzy:

- 500 zł po wypłacie płatności końcowej za każde zrealizowane przedsięwzięcie z bezpośrednią pomocą operatora, jeżeli w całości zrealizowano wariant optymalny z audytu energetycznego, nieprowadzący do osiągnięcia wskaźników kompleksowej termomodernizacji budynku/lokalu mieszkalnego.

lub

- 1 500 zł w analogicznej sytuacji do powyższej, z tą różnicą jednak, że w ramach przedsięwzięcia, w całości zrealizowano wariant optymalny z audytu energetycznego, prowadzący do osiągnięcia wskaźników kompleksowej termomodernizacji.

Zaznaczmy, że dotacja będzie należna operatorowi, gdy na terenie całego województwa, przy jego bezpośredniej pomocy zostanie zawartych minimum 100 umów o dofinansowanie.

Ważne informacje dla operatorów

Przedsięwzięcie realizowane przez operatora nie może rozpocząć się przed zawarciem umowy o dofinansowanie pomiędzy NFOŚiGW a operatorem. Z kolei złożenie kompletnego sprawozdania końcowego, potwierdzającego realizację przedsięwzięcia przez operatora może nastąpić najpóźniej do dnia 02.03.2026 r.

Źródło: Program Czyste Powietrze.

Zobacz również