Preferencyjny zakup węgla wchodzi w życie! Kiedy samorządy rozpoczną dystrybucję węgla?

W dniu 2 listopada 2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zakupie preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych. Celem wprowadzonego mechanizmu jest wsparcie dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie. Ustawa umożliwia samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. złotych. Co zapewni Polakom ten sposób zakupu opału?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Ustawa określa zasady, warunki i tryb sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. W niej zawarto szczegóły nt. zakupu preferencyjnego węgla, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu jego sprzedaży oraz właściwość organów w tych sprawach. 

Gminy będą obsługiwały preferencyjny zakup węgla

Gmina, która zamierza dokonać zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zawiera umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu, po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy, zainteresowanych zakupem. Cena węgla zakupionego przez gminę nie może być wyższa niż 1,5 tys. złotych brutto za tonę. 

Cena jednak nie uwzględnia kosztów transportu. Następnie gmina będzie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. złotych za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Termin dokonania przez gminę płatności z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni liczonych od dnia wydania paliwa.

Gminy mogą dokonywać wspólnego zakupu węgla w ramach zawartej między nimi umowy, określającej w szczególności, która gmina jest właściwa do zakupu, na terenie której gminy węgiel będzie składowany lub wydawany gospodarstwom domowym znajdującym się na terenie tych gmin, podział zadań między organami gmin oraz zasady rozliczania kosztów poniesionych przez każdą z gmin.

Preferencyjny zakup węgla - ramy czasowe

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od 3 listopada 2022 roku.
Sprzedaż taka może być prowadzona do 30 kwietnia 2023 roku.

Ile to będzie kosztować?

Podczas prac nad ustawą w Sejmie założono, że z zakupu węgla z importu po preferencyjnych cenach może skorzystać od 3,6 mln do 3,84 mln gospodarstw domowych, które mogą kupić około 5 mln ton. Są to jednak tylko szacunki. Skoro każda rodzina może zaopatrzyć się łącznie w 3 tony węgla na preferencyjnych warunkach, to maksymalna ilość węgla, który może zostać kupiony oscyluje w granicach 7,2 do 7,68 mln ton. Pomysłodawcy określili koszt tego rozwiązania na około 4 mld złotych netto, która pochodzić będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jak zmniejszyć koszty za węgiel?

Pamiętajmy, że z punktu widzenia ogrzewającego wysokość kosztów nie zmienia zasadności oszczędzania energii. Różnicą jest jedynie wielkość zaoszczędzonych pieniędzy, ale surowca już nie. Oszczędzanie opału, a także oszczędzanie ciepła to kierunek, w którym kolektywnie jako społeczeństwo powinniśmy dążyć. W jaki sposób to zrobić? Więcej w artykule: Oszczędzanie ciepła nie jest trudne, a przynosi znaczne korzyści!

Nie jest tajemnicą, że możliwe są bardzo różne scenariusze. Warto pomyśleć o tym nie w kontekście zaoszczędzenia pieniędzy, a po prostu przetrwania zimy w komfortowych warunkach. Niezależnie od finału niepewności węglowych - oszczędzając i tak zyskamy. 

Źródło: ISBnews, PAP, Termomodernizacja.pl

Zobacz również