Premia termomodernizacyjna zwiększona z 16 do 26%! Jak uzyskać wsparcie?

Premia termomodernizacyjna to nieco zapomniany program wspomagający termomodernizację w Polsce. Polega on na pomocy przy spłacie części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Rząd postanowił “ożywić” ten mechanizm. W jaki sposób?

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
premia termomodernizacyjna

O premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się właściciele i zarządcy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Audyt energetyczny – podstawa do otrzymania premii

Podstawowym warunkiem uzyskania premii jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Audyt energetyczny wykonuje się, aby określić energooszczędność budynku, przedstawić zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac związanych z jego termomodernizacją.

W wyniku audytu powstaje szczegółowy opis stanu budynku i jego paramentów. W jego skład wchodzi opis systemu ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej, izolacji wszystkich przegród, stolarki otworowej. Ponadto w audycie znajdują się możliwe potencjalne rozwiązania termomodernizacyjne wraz z określonym prostym czasem zwrotu inwestycji, wynikającym z różnicy kosztów ogrzewania.

Premia termomodernizacyjna - grant termomodernizacyjny

Rząd proponuje poprawkę, które wprowadza zmiany w systemie udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty. Obecnie premia termomodernizacyjna działa w ramach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W proponowanych zmianach pojawia się nowy instrument wsparcia: grant termomodernizacyjny. Jest to nic innego jak zwiększenie wsparcia dla głębokiej i kompleksowej termomodernizacji.

W ramach negocjacji z Komisją Europejską ustalono, że grant wynosi 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Według rządu powinno to wpłynąć na inwestorów, aby kompleksowo podchodzili do planowanych prac. Aktualnie dofinansowanie wynosi co do zasady 16% kosztów, grant podwyższa wysokość wsparcia o 10 punktów procentowych (pp.). Pieniądze na ten cel mają być pochodzić z KPO

Zadanie premii termomodernizacyjnej

Celem tej zmiany jest mobilizacja właścicieli i zarządców budynków do przeprowadzania termomodernizacji. Co więcej, ta zmiana ma wspomóc osiągnięcie standardów jak dla nowych budynków w budynkach starych. Zapewni to zmniejszenie zapotrzebowania na energię i poprawę efektywności energetycznej. 

Zasady udzielania premii termomodernizacyjnej będą uwzględniały zwiększenie udzielanego wsparcia w przypadkach, gdy w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu. Chodzi o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii.

Premia termomodernizacyjna zwiększona!

Tak - zostanie podwyższona premia termomodernizacyjna i to znacznie. Nowelizacja przepisów podniesie wysokość premii o 10 pp. Z 16% wzrośnie do 26%. Wyższa premia ma na celu zwiększenie popytu na środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) i zwiększenie liczby beneficjentów. W projekcie czytamy, że wsparcie to targetowane jest przede wszystkim do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, które realizują przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Przyjęta wysokość premii jest kompromisem między chęcią zwiększenia liczby budynków poddanych termomodernizacji a możliwościami finansowymi budżetu państwa. Wysokość zwiększonej premii określono na poziomie, który nie spowoduje w pierwszych latach realizacji zmienionego programu wzrostu wydatków budżetowych o więcej niż o 100 mln złotych rocznie.

Jak się szacuje na podstawie badań GUS – około 70% budynków wielorodzinnych nie wymaga termomodernizacji. Pozostałe 30% już przeszło prace termomodernizacyjne lub ich charakterystyka energetyczna jest na wystarczającym poziomie. Pozostałe budynki to nadal znaczny potencjał dla termomodernizacji. Co również wynika z danych GUS, główną przyczyną braku podejmowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest brak środków finansowych. Zwiększenie intensywności wsparcia powinno spowodować, że potencjalnie dodatkowa grupa beneficjentów złoży wnioski o premie. 

Uproszczone procedury otrzymania premii

W odniesieniu do premii termomodernizacyjnej, w tym z grantem termomodernizacyjnym, zostanie utrzymana dotychczasowa procedura. Wnioski o udzielenie dofinansowania samorządowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych po zmianach będzie się składać bezpośrednio do BGK. Oznacza to pominięcie etapu składania wniosku do współpracującego z BGK banku komercyjnego.

Źródło: BGK, legislacja.gov.

Zobacz również