Program Czyste Powietrze – wszystko, co musisz wiedzieć! Sprawdzamy odpowiedzi na mniej oczywiste pytania

Przy wypełnianiu wniosku w programie Czyste Powietrze pojawia się wiele pytań, a odpowiedzi nie zawsze są oczywiste. Czyje dochody należy wliczyć do dochodów gospodarstwa przy wypełnianiu wniosku? Czy muszę robić audyt energetyczny? Czy program obejmuje domy w których funkcjonują dwa źródła ciepła? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w artykule. 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

W pierwszej połowie 2023 roku złożono już ponad 100 tysięcy wniosków z tytułu dofinansowania w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze. Jest to wzrost o 28% względem pierwszego półrocza ubiegłego roku. Program oprócz sfinansowania wymiany kopciucha na bardziej efektywne i ekologiczne źródło energii oferuje również dopłatę do docieplenia budynku czy wymiany stolarki zewnętrznej. Szeroki zakres przedmiotów dofinansowań pozytywnie wpływa na popularność tego programu.

Co obejmuje program i do kiedy mogę złożyć wniosek?

Podstawą do skorzystania z benefitów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest wymiana starego źródła ciepła na paliwa stałe tzw. kopciucha. Dofinansowaniem objęte zostały urządzenia takie jak:

 • kotły na biomasę
 • węzły cieplne
 • systemy ogrzewania elektrycznego
 • kotły olejowe
 • kotły gazowe kondensacyjne
 • pompy ciepła powietrze
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Wypełnienie tego podstawowego warunku upoważnia do skorzystania z dofinansowania na docieplenie budynku i wymianę stolarki zewnętrznej. Regulamin programu dofinansowania za stolarkę zewnętrzną uznaje: 

 • okna
 • okna połaciowe
 • drzwi balkonowe
 • powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 • drzwi zewnętrzne/garażowe

Wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku, do godziny 24:00.

Wyliczanie dochodu w programie Czyste Powietrze

Wszelkie tytuły, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu średniego dochodu na osobę zostały zawarte w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru – rozdział C ust. 1 Definicje|Dochód. Wykaz ten nie wymienia świadczenia wychowawczego 500+ ani innych świadczeń rodzinnych czy wychowawczych. Dlatego też przy wyliczaniu średniego dochodu celem poprawnego wypełnienia wniosku, nie bierzemy pod uwagę wymienionych świadczeń. 

Co w przypadku domów wielopokoleniowych? Czyje dochody będą wiążące podczas składania wniosku? Przyjmijmy, że wniosek składają dziadkowie, ich dzieci ukończyły 25 r.ż. i uzyskują dochody. W tym samym domu mieszkają również wnuki. Jak w takim przypadku wyliczyć średni dochód na osobę? Dorosłe dzieci dziadków po 25 r.ż. nie powinny zostać wliczone na poczet dochodów. Natomiast wnuki mogą zostać uznane we wniosku tylko wtedy, gdy to dziadkowie są ich prawnymi opiekunami. Pamiętajmy, że wnioskodawca deklaruje pod odpowiedzialnością karną, ile i które osoby są wliczone do jego gospodarstwa domowego. Generalnie oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie, regulamin programu podpowiada, że jako mieszkaniec gospodarstwa domowego uznany powinien zostać:

1) małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,

2) rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,

3) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,

4) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),

5) osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osoba ubiegającą się o dofinansowanie.

Dwa źródła ciepła a program Czyste Powietrze

Rozpatrzmy przypadek dwóch źródeł ciepła na paliwo stałe; kominek i kocioł węglowy. Podstawą do uzyskania pełnego zakresu świadczeń w Programie Czyste Powietrze jest wymiana kotła na paliwo stałopalne. Czy w takim razie należy pozbyć się również kominka? Tak, jeżeli wnioskodawca zamierza również skorzystać z dofinansowań innych elementów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, to kominek musi spełniać wymagania Ekoprojektu lub musi być trwale wyłączony. Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest jedynie wymiana źródła ciepła na paliwo stałe, to nie jest konieczne trwałe odłączenie kominka.

Wielolokalowy bliźniak - czy to dalej dom jednorodzinny?

Jak należy zdefiniować ilość budynków jednorodzinnych w budynku wielolokalowym, tzw. bliźniaku, jeżeli dodatkowo w całym budynku znajdują się w sumie 4 lokale, po 2 na skrzydło? Regulamin Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, przez jednorodzinny budynek mieszkalny każe rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Zatem w analizowanym przypadku mamy do czynienia z dwoma niezależnymi budynkami jednorodzinnymi, w każdym po 2 lokale mieszkalne.

Przykładowa sytuacja

Często dochodzi również do sytuacji, że właścicielem takich dwóch budynków jednorodzinnych zwłaszcza w przypadku bliźniaka jest jedna osoba. Czy wymagane jest wtedy złożenie dwóch odrębnych wniosków o dofinansowanie? Załóżmy, że wnioskodawca (właściciel) mieszka tylko w jednym budynku wraz z żona i niepełnoletnim dzieckiem, a w drugim budynku mieszkają jego rodzice. Jak w tej sytuacji będzie liczony dochód? Czy właściciel powinien być wliczany do dochodu gospodarstwa, w którym nie mieszka?

Po pierwsze nie ma ograniczenia liczby składanych wniosków. Jeden wniosek dotyczy jednego budynku wobec czego właściciel budynku powinien złożyć dwa wnioski. W każdym przypadku do średniego dochodu miesięcznego będą wliczane dochody wnioskodawcy i jego rodziny (gospodarstwa domowego), a nie osób zamieszkujących dany budynek jednorodzinny, w tym przypadku rodziców, którzy mieszkają w budynku stanowiącym własność syna – w ust 7.2 PP CzP wskazano, że intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Limit kosztów kwalifikowanych, od którego liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł PLN na jeden dom i jest stały na cały okres programu. W przypadku ujęcia kosztów kwalifikowanych 40 tys. PLN maksymalny limit kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest dotacja, na kolejny wniosek na ten sam dom wynosi 13 tys. PLN.

Źródło: wfos.lublin

Zobacz również