PROSUMENT! Pytania i odpowiedzi! Informacje podstawowe

shutterstock 90458296 pan

Z powodu szeregu pytań i niejasności, związanych z programem PROSUMENT, przygotowaliśmy dla Państwa podstawowe zagadnienia związane uzyskiwaniem środków finansowych na realizację inwestycji  wykorzystujących OZE.

Co to jest Prosument?   

 

Prosument jest to program dofinansowania zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów.
Kto może się o to starać?

Do tej pory ogłoszono nabór wniosków dla:
• Samorządów
• WFOŚiGW
Oznacza to, że w osoba prywatna może złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem samorządu, ale istotne jest aby planowana instalacja służyła na potrzeby budynku mieszkalnego. Osoba starająca się o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania budynkiem (prawo własności, współwłasność lub użytkowanie wieczyste).

Na jaki czas jest przewidziany?                • 2014-2020 wdrażanie programu
• 2014-2018 alokacja środków
• Do 2020 r wydatkowanie środków
Jakiego typu urządzenia mogę zainstalować?      
Program PROSUMENT dotyczy instalacji do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Można więc instalować:
• źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
• małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
• mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

Do kiedy można składać wniosek?          •Przyjmowanie wniosków odbywa się w sposób ciągły.
W jakiej formie wypłacane są środki?
• Pożyczka
• Dotacja

Jakie są warunki  otrzymania dofinansowania • Pożyczka i dotacja wynosi do 1 000 tys zł.
• Pożyczka jest udzielana razem z dotacją – nie można otrzymać jedynie pożyczki
• Oprocentowanie pożyczki 1 % w skali roku
• Pożyczki spłacane w okresach kwartalnych
• Pożyczka jest udzielana na okres maksymalnie 15 lat od daty pierwszej wpłaty
• Karencja przy udzielaniu pożyczki do 6 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia
Jaki mam czas na realizację przedsięwzięcia? •Na realizację inwestycji, osoba odbierająca dofinansowanie ma 24 miesiące, od daty zawarcia umowy.
Czy mogę dostać dofinansowanie na inwestycję, która już pracuje? •Niestety nie! dofinansowaniu nie podlegają instalacje zakończone przed dniem złożenia w NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie
Kiedy zostaną wypłacone środki?
• Wypłata transzy Pożyczki nastąpi nie później niż w terminie 15 dni od daty wpływu dokumentów rozliczeniowych, chyba, że NFOŚiGW dostrzeże pewne nieprawidłowości i braki we wniosku
• Środki wypłacane są po złożeniu w NFOŚiGW umowy, która zawiera zobowiązanie do montażu instalacji, potwierdzenie spełnienia wszystkich kryteriów i określenia wielkości rocznego uzysku energii

Czy urządzenia, które kupuje muszą spełniać jakieś wymagania? •Oczywiście!  Powołując się na NFOŚiGW, urządzenia powinny być jak najwyższej jakości, a okres gwarancyjny nie powiniej być krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji
Czy ktoś zwróci mi koszty poniesione na realizację Umowy? •Nie! Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Beneficjent
Czy muszę przedstawić sposób wydawania pieniędzy? •Oczywiście! Po zakończeniu realizacji inwestycji, w ciągu 45 dni od zakończenia realizacji inwestycji, zobowiązani jesteśmy przedłożyć NFOŚiGW rozliczenie końcowe wykorzystania Pożyczki