Termomodernizacja szkół w Łańcucie.

termomodernizacja szkoły

Powiat Łańcucki dnia 11 grudnia 2009 r. podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i doposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej powiatu Łańcuckiego dla podniesienia poziomu i jakości szkolnictwa w aspekcie potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej V „Infrastruktura publiczna”, Działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, Schematu B „System oświaty”, o łącznej wartości: 6 846 926,77 zł, w tym koszty kwalifikowalne 5 818 487,55z? z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (70,00%) wynosi 4 072 941,28 zł. Wniosek ten w wyniku weryfikacji końcowej, Uchwałą Zarządu nr 183/3393/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. ulokował się na wysokiej 3 pozycji.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Łańcucie.

 


fot: http://www.zstlancut.pl/

 

Jak podają nowiny24.pl Bursie Szkolnej zaplanowano wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z budową kotłowni i montażem kotła gazowego, modernizacja 45 pomieszczeń,korytarzy i klatek schodowych na pierwszym i drugim piętrze, a także wymiana instalacji elektrycznej. Natomiast w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej powstanie kotłownia gazowa, zostanie ocieplony i przebudowywany budynek warsztatów szkoleniowych. W Zespole Szkół Technicznych przeprowadzona ma zostać termomodernizacja budynku siłowni oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania . W I LO zaplanowano termomodernizacją południowego skrzydła budynku szkoły, adaptacja pomieszczeń wraz z zamontowaniem wewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń w części piwnicznej, a także modernizacja instalacji c.o. W Zespole Szkół Nr zaplanowano budowę kotłowni gazowej i modernizację instalacji c.o.  natomiast w Zespole Szkół Nr 1 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont sanitariatów wraz z wykonaniem instalacji: wodno – kanalizacyjnej, c. o., elektrycznej oraz wentylacji. Prace mają się zakończyć 12 października.