Ustawa o wsparciu efektywności energetycznej trafiła do konsultacji

Ruszają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Projekt stanowi wdrożenie określonego w Krajowym Planie Odporności działania „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” oraz „Inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach”.

Fundusze na OZE i termomodernizację

Środki w tym zakresie przekazane mogą zostać w ramach:

  • grantu na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii w budynkach wielorodzinnych. Są to budynki należące do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych(SIM),
  • wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 40 % kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Budynki te mogą należeć do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych,
  • premii i grantów na pokrycie nawet do 80% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne. Budynki te należeć mogą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

Wsparcie ale pod warunkiem spełniania standardów efektywności energetycznej

Projekt jest rozwinięciem cieszącego się już znacznym zainteresowaniem programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje te będą realizowane głównie w ramach TBS i SIM. W przypadku społecznych mieszkań czynszowych maksymalny poziom wsparcia wyniesie 60 % (obecnie 35%) a w przypadku mieszkań komunalnych aż 95% (obecnie 80%) kosztów inwestycji.

Warunkiem uzyskania wyższego wsparcia z programu BSK będzie konieczność spełniania podwyższonych standardów efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami umowy wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w inwestycji wyrażona i obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) nie będzie przekraczać 52 kWh/(m2/rok).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zobacz również