Prawo Prawo

Zmiany w budownictwie społecznym – jest projekt ustawy

Znaczące przekształcenia w budownictwie społecznym stają się faktem dzięki projektowi nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, który obecnie przechodzi etap uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
zmiana ustawy

Podziel się

To kamień milowy w zmianach dotyczących wsparcia społecznego i komunalnego budownictwa mieszkaniowego. Już w tym roku środki finansowe z budżetu na ten cel wzrosną z 1 do 5 mld zł. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również szereg innych istotnych zmian. W latach 2024 i 2025 planowane jest podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na program Budownictwa Społecznego i Komunalnego (BSK), obecnie wynoszącego 1 mld zł rocznie. Dodatkowo ustalony zostanie limit wydatków na lata 2026-2030, dążący do osiągnięcia 10 mld zł w 2030 roku. W zakresie programu Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) przewiduje się wydłużenie trwania obowiązującego programu o kolejny rok, z równoczesnym zwiększeniem budżetu z 4,5 mld zł do 7 mld zł.

Zmiany w programie BSK zakładają następujące elementy:

  • Podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na lata 2024 i 2025, które mogą zostać przekazane do Funduszu Dopłat w ramach programu BSK. Dodatkowo zapewnienie środków budżetowych na ten cel do roku 2030.
  • Wydłużenie okresu, w ciągu którego komunalne lokale mieszkalne utworzone ze wsparcia finansowego w ramach programu BSK mogą zostać wyodrębnione na własność, z obecnych 15 lat do 25 lat. Ponadto po tym okresie ewentualna sprzedaż będzie możliwa tylko po cenie rynkowej, a uzyskane środki będą przeznaczone na tworzenie nowych lub modernizację istniejących zasobów gminy.
  • Modyfikacja procedury priorytetowego rozpatrywania wniosków o finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu. Priorytet zostanie przyznany inwestycjom współfinansowanym ze środków KPO oraz współfinansowanym kredytem w ramach programu SBC, opartym na obiektywnych i jednoznacznych kryteriach, bez udziału ministra

Fundusze na budowę i remont akademików

Projekt zakłada możliwość wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat dla projektów polegających na budowie, remoncie lub zakupie budynków, które mają na celu stworzenie lub zmodernizowanie pomieszczeń mieszkalnych dla studentów. Pomieszczenia te będą mogły być udostępnione wyłącznie studentom, którzy nie posiadają prawnego tytułu do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, czy to poprzez prawo własności, czy umowę najmu (w chwili udostępnienia).

Ułatwienia dla TBS-ów w projekcie ustawy

Zgodnie z projektem, przywrócone zostanie dotychczasowe brzmienie przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. sprzed nowelizacji, która weszła w życie 31.08.2023 r.). W konsekwencji, spod przepisów o pomocy de minimis wyłączone zostaną inne niż sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego gruntu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, czynności z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w m.in. wniesienie nieruchomości aportem do spółek komunalnych (np. TBS).

Głównym beneficjentem zmiany będą gminy oraz utworzone przez nie spółki, które realizują m.in. zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej (np. TBS-y). Do spółek tych wnoszone są bowiem w formie aportu nieruchomości, na których następnie realizowane są inwestycje mieszkaniowe

Miejsca parkingowe bez planowania

Projekt przewiduje również zmiany w specustawie mieszkaniowej, zakładając zaniechanie ustalania minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych na poziomie krajowym dla inwestycji mieszkaniowych. W praktyce oznacza to powrót do zasad obowiązujących przed rokiem 2023.

W uchwałach dotyczących lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, które są przyjmowane na podstawie specustawy mieszkaniowej, nadal będzie określana minimalna liczba miejsc postojowych. Ponadto przepis upoważniający radę gminy do określenia liczby miejsc postojowych niezbędnych dla obsługi danej inwestycji mieszkaniowej pozostanie w mocy w lokalnych standardach urbanistycznych.

Zmiany dla rzeczoznawców

Z kolei w ustawie o gospodarce nieruchomościami zakłada się wprowadzenie przepisu określającego nową formę świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Będzie to spersonalizowana dwustronna karta identyfikacyjna. Kolejną zmianą jest udostępnienie tego dokumentu w aplikacji mobilnej mObywatel.

Co więcej, fotografia rzeczoznawcy majątkowego (w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie) pobierana będzie z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), a nie jak dotychczas załączana przez kandydatów na rzeczoznawców majątkowych do wniosku o nadanie uprawnień.

Inne rozwiązania i terminarz nowelizacji ustawy

Projekt ustawy obejmuje również inne rozwiązania dostosowujące regulacje dot. procesu inwestycyjnego, przede wszystkim w zakresie budownictwa komunalnego oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych, do obecnych uwarunkowań prawnych oraz eliminujących wątpliwości interpretacyjne. Zgodnie z założeniami, przepisy nowelizowanej ustawy wejdą w życie w III kwartale 2024 r. Projektowane przepisy mają siedmioletni horyzont czasowy. Realizacja programu BSK na podstawie projektowanych przepisów będzie odbywać się w latach 2024-2030, zaś programu SBC w latach 2024-2025.

Żrodło: mrit.gov.pl