Charakterystyka cieplna budynków mieszkalnych

Budynek oraz jego instalacje grzewcze i wentylacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.


Wymagania obliczeniowe

Warunek dotyczący ochrony cieplnej budynków - zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami [1] - w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego uznaje się za spełnione, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, jest mniejsza od wartości granicznej Bo. Wskaźnik E wyraża ilość energii przypadającej w ciągu roku na 1 m³ kubatury ogrzewanej części budynku. Wartość graniczna Eo wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, zależy od współczynnika kształtu budynku A/V i wynosi:

- 29 [kWh/(m³/rok)] dla A/V ≤ 0,20,

- (26,6 + 12 A/V) [kWh/(m³/rok)] dla 0,20< A/V < 0,90,

- 37,4 [kWh/(m³/rok)] dla A/V≥ 0,90.

gdzie:
A - suma półpowierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nie ogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, liczonych po obrysie zewnętrznym,
V - kubatura ogrzewanej części budynku, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad obliczania kubatury budynków, powiększona o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów wind, otwartych wnęk, loggii i galerii.

Algorytmy obliczeniowe wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego opisuje Polska Norma PN-B/1999-02025 [2].


Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690).
  2. PN-B-O2025:1999. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.