Termomodernizacja, a kredyt termomodernizacyjny

Coraz droższe ogrzewanie oraz długi sezon grzewczy to główne przyczyny wysokich kosztów ogrzewania. Aby obniżyć te koszty najlepszym rozwiązaniem jest termomodernizacja domu. Są to często duże koszta, jednak istnieje możliwość dofinansowania.

Aby dostać premię termomodernizacyjną pierwszym krokiem jaki musimy zrobić to przeprowadzenie audytu energetycznego dla naszego budynku. Dokument ten określa przede wszystkim zakres niezbędnych prac remontowych, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, a także kwotę możliwego do uzyskania kredytu oraz premii termomodernizacyjnej. Koszt takiego audytu to średnio 1-2 tyś zł i może go wykonać jedynie akredytowany audytor z odpowiednimi uprawnieniami (Aktualna lista uprawionych specjalistów znajduje się na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.)

Kolejnym krokiem jest już wybór odpowiedniego banku, aktualna lista dostępna jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Kryteriami wyboru banku powinny być przede wszystkim: stopa procentowa oraz sposób spłaty kredytu, tj. wielkość i rozłożenie w czasie rat kredytowych i odsetek. Należy także pamiętać, że im wyższa wartość kredytu tym większe możliwości negocjacji z bankiem.

W następnej kolejności należy złożyć wniosek o udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wraz z wnioskiem powinno się złożyć następujące dokumenty:
•    Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej.
•    Audyt energetyczny.
•    Projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku).

Po zawarciu umowy z bankiem, przesyła on kompletne dokumenty do BGK. Ten z kolei, jeśli dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie przyznania nam premii. Informację o przyznaniu premii lub odmowie jej udzielenia otrzymamy od BGK za pośrednictwem naszego banku kredytującego. W przypadku otrzymania kredytu, w dniu uruchomienia jego pierwszej transzy zostanie pobrana i przekazana do BGK prowizja z tytułu przyznania premii w wysokości 0,6% jej wartości.

Kolejny krok to przystąpienie do termomodernizacji. Zgodnie z tym co podaje Rockwool Polska, w tym celu powinniśmy:
•    opracować projekty techniczne zawierające oświadczenie projektanta, że zostały one wykonane zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego,
•    uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli jest ono wymagane.

Po zakończeniu termomodernizcacji musimy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej według Prawa Budowlanego, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym. Oświadczenie składamy następnie w naszym banku kredytującym. BGK przekazuje premię termomodernizacyjną naszemu bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że remont został zrealizowany. Bank kredytujący zaliczy premię termomodernizacyjną na spłatę części kredytu przyznanego nam na remont (obecnie premia pokrywa do 20% wartości kredytu termomodernizacyjnego).

źródło: www.rockwool.pl