Producenci ociepleń przewidują powrót dobrej koniunktury

1ocieplen m

Producenci systemów ociepleń spodziewają się istotnej poprawy sytuacji w branży ociepleń w perspektywie dwóch lat – wynika z V fali badania TNS Polska „Rynek ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce”.

W opinii połowy z ankietowanych firm wzrost koniunktury nastąpi już w najbliższym sezonie budowlanym. Jeszcze większe (88 proc.) jest przekonanie o wzmocnieniu kondycji branży ETICS do połowy 2015 roku. – To już druga z rzędu edycja sondażu, w której odnotowano rosnący optymizm producentów w ocenie perspektyw rozwoju rynku ociepleń, pomimo ujemnych ocen jego obecnego stanu– podkreślają autorzy raportu TNS.

Od października 2011 roku TNS Polska bada krajowy rynek ETICS w cyklicznym projekcie pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Jednym z elementów ankiety, w której biorą udział producenci ociepleń, jest ocena ogólnej koniunktury w budownictwie, jak też w branży ETICS. Najnowsze dane, z piątej edycji pomiaru, pochodzą z sierpnia 2013 roku.

 – Sytuacja w branży budowlanej i branży ETICS wciąż jest trudna. Jednak zauważalne są pierwsze symptomy zmian na lepsze, chociaż w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie będą one tak odczuwalne. Rzeczywista poprawa nastąpi w połowie 2015 roku. Podobne tendencje, dotyczące poprawy w ciągu 24 miesięcy, obserwujemy także w sondażu z sierpnia bieżącego roku przeprowadzonym w ramach tego samego projektu na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych, których przedstawicieli pytaliśmy o plany remontowo-budowlane – zwraca uwagę Natalia Kijewska z zespołu TNS Polska realizującego badanie rynku ociepleń.

Zebrane przez TNS odpowiedzi producentów systemów ociepleń odzwierciedlają utrwalenie się negatywnych nastrojów dotyczących bieżącej sytuacji w branży budowlanej oraz w sektorze ociepleń. Producenci są zgodni: jest gorzej niż przed rokiem. Wskaźniki koniunktury wynoszą w obu przypadkach -100 proc. (w poprzedniej fali wskaźniki te miały wartości odpowiednio -83 i -67 proc.). Wskaźnik koniunktury to różnica między udziałem pozytywnych a negatywnych ocen.

Jak zaznaczają eksperci TNS, aktualne pesymistyczne oceny producentów ociepleń są tożsame z informacjami napływającymi z rynku. Jako przykład podają dane Głównego Urzędu Statystycznego za styczeń-sierpień br., które ukazują spadki we wszystkich wskaźnikach dotyczących budownictwa mieszkaniowego w porównaniu do tego samego okresu roku 2012. Najmniejsze zmiany dotyczą liczby mieszkań oddanych do użytkowania (spadek o 2 proc.) oraz w budowie (spadek o 4 proc.). Największe różnice odnotowano zaś w liczbie mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia (spadek o 21 proc.), oraz tych, których budowę rozpoczęto (spadek o 18 proc.).

Branża budowlana: długofalowy optymizm
Wszyscy pytani producenci ociepleń (100 proc.) twierdzą, że kondycja polskiego budownictwa jest dziś gorsza niż w ubiegłym roku. Równie niski wskaźnik koniunktury dla branży budowlanej (-100 proc.) odnotowano poprzednio w badaniu z sierpnia 2012 roku. Na początku bieżącego roku pesymizm był mniejszy (-83 proc.).

Jednak zdaniem większości producentów ociepleń w przyszłym sezonie budowlanym sytuacja na rynku poprawi się. Twierdzi tak trzy czwarte ankietowanych firm. Wszyscy producenci (100 proc.) są też zgodni, że rok 2015 przyniesie dalszą poprawę. W żadnym z dotychczasowych pięciu pomiarów nie patrzyli w przyszłość z takim optymizmem. Wskaźnik koniunktury dla prognozy w budownictwie w okresie 24 miesięcy po raz pierwszy wynosi +100 proc.

2budowlana m   3budowlana m

 Branża ociepleń: stopniowa poprawa
Sytuacja w branży ociepleń, podobnie jak w całym budownictwie, jest oceniana negatywnie przez producentów, którzy zgodnie (100 proc.) przyznają, że obecny rok jest gorszy niż poprzedni. Tak niski wskaźnik koniunktury dla rynku ETICS (-100 proc.) odnotowano również w pomiarze z sierpnia 2012 roku. W styczniu bieżącego roku pesymizm był mniejszy (-67 proc.).

Jednocześnie producenci ociepleń przewidują stopniową zmianę sytuacji w najbliższym czasie. Dominuje umiarkowany optymizm – połowa producentów dostrzega szanse na polepszenie sytuacji w połowie 2014 roku. Zdaniem większości producentów (88 proc.) poprawa kondycji branży ociepleń nastąpi w roku 2015. Wskaźnik koniunktury w perspektywie 24 miesięcy wynosi +88 proc.

2budowlana m   3budowlana m

Komentując wyniki badania, Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń podkreśla, że w obecnym roku producenci systemów ociepleń musieli sprostać dodatkowym obciążeniom związanym z nowelizacją przepisów. – Od lipca tego roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające, po niemal 24 latach, dyrektywę Rady 89/106/EWG. Wejście w życie tych regulacji oznaczało dla producentów materiałów budowlanych wyjątkowy wysiłek związany z wymaganą wymianą opakowań wyrobów wprowadzanych do obrotu w systemie unijnym oraz wystawieniem nowych dokumentów: deklaracji właściwości użytkowych. Przed nami jeszcze kolejne działania w związku z nowym prawodawstwem w zakresie wprowadzania wyrobów do obrotu w systemie krajowym, które będzie obowiązywać od

1 stycznia 2014 roku. Zmiany te producenci przeprowadzają własnym, a nie klientów, kosztem, co na pewno znalazło wyraz w ocenie kondycji rynku budowlanego, w tym branży ociepleń. W tej sytuacji naturalne jest oczekiwanie producentów na zwrot poniesionych nakładów, co będzie możliwe, gdy powróci koniunktura w budownictwie. Liczymy więc, że sprawdzą się prognozy przedstawione w raporcie TNS Polska – mówi prezes branżowej organizacji.

Źródło: SSO