Zmiany w ustawie termomodernizacyjnej

W dniu 21 listopada uchwalony został nowy tekst ustawy o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) . Jej obecna nazwa to Ustawa o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów.

Podstawową zmianą w ustawie jest pojawienie się pojęcia przedsięwzięć remontowych wykonywanych w budynkach wielorodzinnych. Przez pojęcie to rozumie się przedsięwzięcia związane z termomodernizacją (m.in. remont balkonów, wymiana okien, przebudowa w wyniku której następuje ulepszenie budynku).

Wraz z pojęciem przedsięwzięć remontowych pojawia się audyt remontowy. Podobnie jak audyt energetyczny dotyczy on określenia zakresu i parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia.

 

Do ubiegana się o premię remontową uprawnia przedsięwzięcie remontowe budynku, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961r.

Wysokość premii remontowej, tak samo jak termomodernizacyjnej, wynosi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.
Jeżeli w remontowanym budynku znajdują się nie tylko lokale mieszkalne, należy przeliczyć wysokość premii na podstawie procentowego udziału powierzchni lokali mieszkalnych.

Kredytu nie można przeznaczyć na remont lokali ( z wyjątkiem balkonów), remonty zwiększające powierzchnię użytkową budynku oraz sfinansowanie prac na które zaciągnięto już kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa, bądź też uzyskano środki z budżetu Unii Europejskiej.

Premia remontowa przysługuje inwestorowi jeżeli:
- w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na na energię dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej o co najmniej 10% z zastrzeżeniem:
- Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3, warunkiem uzyskania premii jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię co najmniej o 25%
-wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku, do ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku, ustalonej do celów obliczania premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię.

Zmiany dotyczące premii termomodernizacyjnej
kredyt można uzyskać na 100% kosztów inwestycji (we wcześniejszej wersji 80%) wysokość premii stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu ( we wcześniejszej wersji 25%) Całościowo wysokość premii w obydwu przypadkach wynosi 20% kosztu inwestycji przewidzianego w audycie.

Pojawiają się nowe zastrzeżenia dotyczące wysokości premii termomodernizacyjnej. Nie może ona wynosić więcej niż:

  • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
  • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.